O nás

Nabízíme prodej, pronájem a výrobu párty stanů, nůžkových stanů, pódií a párty servisu, s nimiž máme více než 10 let zkušeností. Vyzkoušejte kvalitu, funkčnost a spolehlivost našich párty stanů a párty servisu.

Naše společnost byla založena v roce 2002 se sídlem 20 km od Brna v obci Nesvačilka. Našim počátečním artiklem byl pronájem a prodej a výroba párty stanů a velko-stanů a jejich vybavení. K uspokojení přibývající poptávky z řad náročnějších klientů a udržení se na špičce v oboru, jsme se rozdělili na dva provozy: pronájem a prodej párty stanů.

Naše veškeré služby děláme tak aby byl uspokojen i ten nejnáročnější zákazník. I proto mezi naše stálé zákazníky patří Ministerstvo vnitra ČR, Lesy ČR a Česká televize.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Dodavatel

EUROSTANY, s.r.o., Nesvačilka 14, 664 54 Nesvačilka
Dodavatel je plátcem DPH.
IČO: 06736866
DIČ: CZ06736866

Číslo bankovního účtu:284102497
Směrový kod banky:0300

Kontaktní údaje

Telefon: 608 816222
email: info@eurostan.cz
Email: na emaily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 6 hodin, nejdéle však do 2 pracovních dnů.

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád byly konzultovány SOS - Sdružením obrany
spotřebitelů, o. s. (
www.spotrebitele.info). To potvrzuje udělené jedinečné logo SAOP o
provedení SOS – Spotřebitelského auditu obchodních podmínek, které naleznete na
www.spotrebitele.info/audit/audit.php?id=8216. V případě nejasností ohledně těchto obchodních podmínek nebo reklamačního řádu či při nespokojenosti s jednáním provozovatele můžete SOS kontaktovat elektronicky emailem na saop@spotrebitele.info, písemně na adrese Mečová 5,602 00, Brno nebo telefonicky na poradenské lince SOS 900 08 08 08 (8 Kč/min).


I. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.partystany-eshop.cz a na internetových stránkách www.eurostany.cz provozované společností EUROSTANY, s.r.o. se sídlem Nesvačilka 14, PSČ: 664 54, IČ: 284102497, DIČ: CZ284102497 (dále jen "dodavatel" nebo „prodávající“). Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami (jejichž nedílnou součástí je reklamační řád a ceník dopravy) pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím a akceptuje je, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání této objednávky. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího na jedné straně a kupujícího na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše v platném znění.
Kupující má zároveň možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před vlastním závazným odesláním objednávky a jejich kopii obdrží jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu. Na tyto skutečnosti je náležitě před vlastním odesláním objednávky dostatečným způsobem upozorněn.

II. Základní pojmy

Spotřebitelská smlouva – Spotřebitelskými smlouvami jsou smlouvy kupní, smlouvy o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Kupující (zákazník) – Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.

Spotřebitel – je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Kupující, který není spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

 

III. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce, jehož popis, funkce,technické údaje a parametry jsou uvedeny přímo ve smlouvě nebo jsou stanoveny v technických údajích výrobce uvedených v příbalovém letáku - popisce (návodu k obsluze). Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na webových stránkách www.partystany-eshop.cz, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách vycházejí z údajů výrobců. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od dodavatelů či jiných smluvních subjektů, ačkoli se vždy snažíme tyto informace ověřovat z více zdrojů a provádíme jejich kontrolu, tak nelze jejich nepřesnost zcela vyloučit a pro takový případ prodávající dostojí svým povinnostem vyplývajících ze zákona dodatečnou nápravou informačních povinností, jakmile se o nich dozví (tím není dotčeno právo kupujícího - spotřebitele na dodání zboží s původně sjedanými vlastnostmi či jiná zákonná práva). Kupující má právo si před objednáním zboží položit emailem dotaz pro případné ověření těchto údajů. Obrázky u výrobků mohou být jen ilustrační (např. rozdíl v barevném provedení či obsahu setu více výrobků - v takovém případě je v popisku produktu v poslední větě uvedeno“Pozor-obrázek(fotografie)je pouze ilustrační“.(rozhodující je popiska výrobku, kde je barva či obsah setu výrobků detailně popsán).

 

IV. Objednání zboží a uzavření smlouvy

Je-li kupující spotřebitelem, je návrhem k uzavření kupní smlouvy umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění obchodních podmínek a reklamačního řádu prodávajícího. Pokud by obdržené obchodní podmínky či reklamační řád neodpovídaly obchodním podmínkám či reklamačnímu řádu uveřejněným na webu, pak má kupující právo neprodleně o této skutečnosti informovat SOS – Sdružení obrany spotřebitelů,S.o.s. na emailové adrese saop@spotrebitele.info. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Není-li kupující spotřebitelem, pak je návrhem k uzavření kupní smlouvy zaslání závazné objednávky a smlouva vzniká až doručením závazného potvrzení ze strany prodávajícího kupujícímu (tím není potvrzení o přijetí objednávky).

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle.

Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.
Seznam zboží na stránkách www.partystany-eshop.cz je katalogem běžně dodávaného zboží.
Dodavatelnezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky. Maximální lhůty pro doručení a práva kupujícího vyplývající z jejich nedodržení viz níže v bodě VII.

Při uzavírání kupní smlouvy za použití elektronických prostředků musí potvrzení objednávky obsahovat veškeré zákonem předepsané údaje (srov. ust. § 53, odst.3 a § 53a občanského zákoníku).

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

V. Zrušení objednávky u smluv uzavřených kupujícím, který není spotřebitelem

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.Kupní smlouva je uzavřena,pokud dojde k akceptaci návrhu bez výhrad. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

a) Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky a ověření údajů v ní obsažených vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Prodávající je oprávněn nepřihlížet k objednávce, jejíž autorizaci požadovaným způsobem kupující odmítne provést.
Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě chyby při typování ceny.
b) Případné storno objednávky lze provést emailem či telefonicky (viz sekce kontakty).

VI. Cena a platba

Ceny uvedené na webových stránkách. www.partystany-eshop. cz jsou platné ke dni objednání zboží a jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím – viz ceník dopravy, kde jsou uvedeny i možné způsoby platby. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu a související služby si může ověřit v ceníku dopravy. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků za dopravu, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

U smluv uzavřených s kupujícím, který není spotřebitelem, navíc ještě platí: Prodávající sivyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změny kurzu cizích měn, inflaci nebo při změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží, tyto změny jsou vždy průběžně uváděny.

VII. Dopravní podmínky a poštovné

Možnosti způsobů doručení zásilky a jejich ceny (včetně DPH):
Způsoby dopravy:

Doprava Vámi objednaného zboží je zajištěna Českou poštou nebo kurýrní službou Top Trans.
Z důvodu rozměrnosti a hmotnosti některých našich produktů rozhodne prodejce,která přepravní společnost bude pro Vaši konkrétní objednávku využita.

Osobní odběr- vlastní odběr zboží v našem skladě v obci Nesvačilka 20 km od Brna po předešlé objednávce a domluvě min.1 den dopředu. Každý zákazník,který zvolí možnost vlastního odběru při objednávce bude námi kontaktován a budou s ním dohodnuty podrobnosti odběru(přesné místo,čas atd.).

Převzetí zboží

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno jakékoliv mechanické nebo jiné poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Kupující je povinen vizuálně zkontrolovat obal zboží přímo před dopravcem a případné poškození ihned na místě uvést do písemného škodního záznamu a to formou Zápisu o škodě nebo přípisem do doručovacího listu dopravce. Bez tohoto zápisu nebo v případě, že dopravce odmítl tento zápis vyhotovit, není příjemce povinen zásilku převzít. Samostatný zápis o škodě nebo přípis o škodě do potvrzení o předání zásilky je podkladem pro následné uplatnění práv poškozené strany. Pokud se jednalo o reklamaci skrytých vad, tedy situaci, kdy kupující zjistí vady na zboží až po jeho rozbalení,je povinností kupujícího reklamovat tuto zásilku u prodávajícího, který je plátcem dopravného nejpozději do tří dnů. Na pozdější reklamace na vady způsobené přepravou po uplynutí této lhůty u kupujícího, který není spotřebitelem, pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty. Nedodržení výše uvedeného postupu se nijak nedotýká práva spotřebitele uplatnit u prodávajícího odpovědnost za vady,nicméně prodávající může vyžadovat po spotřebiteli náhradu škody způsobenou neoznámením vady včas a tím nemožností uplatnit reklamaci u přepravce.
Kupující obdrží daňový doklad současně se zbožím v jeho balení.

Dodací lhůty:

Zboží, které je označeno „skladem“, je odesláno zpravidla následující pracovní den, nejpozději 2 pracovní dny po obdržení Vaší objednávky, o čemž budete neprodleně emailem informováni.
Zboží je zpravidla doručeno do 1 dne (max.2 dnů) od odeslání.
Pokud zboží, které je označeno „skladem“ nebude doručeno kupujícímu do pěti (5) pracovních dnů od učinění všech kroků ze strany kupujícího (zejména platba předem, je-li zvolena), má kupující právo od smlouvy odstoupit (tím nejsou dotčena jiná jeho práva).
V ostatních případech ma kupující stejná práva, není-li mu zboží doručeno do deseti (10) pracovních dnů.
Zboží je odesíláno na dobírku nebo jen jako balík,pokud kupující zvolí "platbu předem převodem".

VIII. Záruka a reklamace, včetně práva spotřebitele odstoupit od smlouvy a rozporu s kupní

Smlouvou

Viz reklamační řád, který je nedílnou součástí těchto OP.

VIII. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Údaje jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dodatků. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na EUROSTANY, s.r.o., Nesvačilka 14, PSČ: 664 54 (postačí i emailem zaslaným info@eurostany.cz). Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu a dodavatel je nepředává žádné další osobě (s výjimkou externích dopravců, kterým jsou údaje předány jen v minimálním rozsahu, nutným pro doručení zboží). Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli prodejny.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info@eurostany.cz, nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky na čísle 608 816 222, či písemným dopisem zaslaným na EUROSTANY, s.r.o., Nesvačilka 14, PSČ: 664 54

X. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán (krom zákonných a smluvních výjimek).

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem:

Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

Tyto obecné Obchodní podmínky jsou platné od 1.10.2012

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit (tím není dotčena vázanost těmito OP – viz výše).

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád byly konzultovány SOS - Sdružením obrany
spotřebitelů, o. s. (
www.spotrebitele.info). To potvrzuje udělené jedinečné logo SAOP o
provedení SOS – Spotřebitelského auditu obchodních podmínek, které naleznete na
www.spotrebitele.info/audit/audit.php?id=8216. V případě nejasností ohledně těchto obchodních
podmínek nebo reklamačního řádu či při nespokojenosti s jednáním provozovatele můžete
SOS kontaktovat elektronicky emailem na
saop@spotrebitele.info, písemně na adrese Mečová 5,602 00, Brno nebo telefonicky na poradenské lince SOS 900 08 08 08 (8 Kč/min)